FDA อเมริกา​ อนุมัติ​ให้​ Philips Ultrasound สามารถ​ใช้ในการวินิจฉัยและติดตามอาการทางปอดและหัวใจในผู้ป่วยโควิด-19 

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา อนุมัต…